รองนรม.และรมว.กห. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จว. สมุทรสาคร ย้ำต้องทำงานหนักมากขึ้นร่วมกันทุกฝ่าย แก้ปัญหาประมงผิดกฏหมายให้ต่างประเทศยอมรับ

5 มี.ค.61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนรม.และรมว.กห. เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย. การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ และการคุ้มครองสวัสดิการแรงงาน

โดย ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – แจ้งออกเรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนราชการ เช่น กรมทรัพยากรชายฝั่ง กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ หน่วยงานศรชล. และตำรวจน้ำ ในการควบคุม แจ้งเรือ เข้า – ออก

โดยสรุปภาพรวม การแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายในพื้นที่ ตามแนวทางรัฐบาล มีความคืบหน้าไปมาก โดย 2 ปีที่ผ่านมา พบสัดส่วนการกระทำผิดของเรือประมงกลุ่มเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้ประกอบการประมงให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปรับการทำประมงให้ถูกต้องได้มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าว ขอบคุณและให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ผ่านมา และย้ำต้องทำงานหนักร่วมกันทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญเร่งด่วน ในเรื่องที่มีผลกระทบ ต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและความเชื่อมั่น ของประเทศ และขอให้ต้องคงความต่อเนื่องในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น กำหนดมาตรการป้องกัน ขจัดเงื่อนไขการทำประมงผิดกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเน้นให้ความสำคัญ กับการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งต้องไม่ให้มีการขนถ่ายแรงงานและปลาในทะเล รวมทั้งต้องให้การคุ้มครองแรงงานด้านสวัสดิการ ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์หรือมีการบังคับใช้แรงงานโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ทั้งเรือที่ต่ำกว่า 30 ตันกรอส และผู้ประกอบการที่เคยกระทำผิด

ขณะเดียวกันกัน ต้องเปิดโอกาสให้มีการทำงานกับองค์กรไม่ใช่ภาครัฐ ( NGOs ) ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งการลงพื้นที่และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกัน รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับประชาชนมากขึ้น

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัด ( One Stop Service ) ณ โรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานในจังหวัดสมุทรสาครถึง 292,854 คน โดยพล.อ.ประวิตร ได้ ย้ำขอให้บูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ฯ และเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ทันภายใน มิ.ย.61 พร้อมทั้ง กำกับดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานตามกฏหมายกำหนด

S__11010053 S__11010054 S__11010055 S__11010056 S__11010057 S__11010058