S__37117996

กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังสรุปผลและเป็นประธานปิดการประชุม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม
พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้นโยบายและแนวทางดำเนินการ ภายหลังรับฟังสรุปผลดังนี้

S__37117997 S__37117998

-การขยายชุมชนต้นแบบ
ในระดับอำเภอและตำบลทั่วประเทศ  ขยายผลจากที่ประชุมในภาคต่าง ๆ ได้นำเสนอ “ชุมชนต้นแบบ” ซึ่งถือว่าเป็นความริเริ่มที่ดี เป็นความภูมิใจในพื้นที่ เดิมกำหนดไว้ให้เป็นภาคละ 1 แห่ง แต่จากข้อมูลยังมีหลายหมู่บ้านที่จะเป็นชุมชนต้นแบบได้อีก ดังนั้นในระยะเวลา 2 เดือนจากนี้ ขอให้ขยายผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบไปในระดับอำเภอ โดยใช้กลไกประชารัฐเป็นแนวทางปฏิบัติ จากนั้นจึงจะปฏิบัติในขั้นต่อไปเพื่อขยายชุมชนต้นแบบไปสู่ระดับตำบล อย่างน้อยตำบลละ 1 หมู่บ้าน และจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื่อง

-ให้ดำเนินการตามภารกิจสำคัญของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยให้สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย สร้างช่องทางการขายสินค้าและเพิ่มรายได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน หลังจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ กศน. ทั่วประเทศ ขยายผลกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมหลักสูตร e-Commerce จากศูนย์ดิจิทัลชุมชน ไปขยายผลจากผู้ที่ได้อบรมไปแล้วกว่า100,000คน เพื่อทำการค้าออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงช่องทางการค้าขายผ่านเว็บไซต์ e-Commerce หรือ e-Market ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนที่ได้รับการขยายผล การอบรมสามารถขายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายมากกว่า3 แสนคนภายในสิ้นปีนี้

-ให้ กศน.อำเภอ/ตำบล ทั่วประเทศ เปิดพื้นที่เป็น “ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กศน. (ONIE Online Commerce Center – OOCC)” ในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับประชาชนในการวางจำหน่ายสินค้าหรือสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามแนวทางโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”
 -ภารกิจใหม่ที่จะมอบหมายให้ดำเนินการต่อไป จำนวน 4 เรื่อง คือ
1) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ซึ่งทำได้ผลดีมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนได้รับความชื่นชมจากผู้แทน UNESCO จึงให้ขยายผลดำเนินการต่อเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
2) การดูแลสุขภาวะ สุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขดำเนินการอยู่แล้ว กระทรวงศึกษาธิการโดยครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ อสม.ในระดับหมู่บ้าน เช่นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน
3) การเรียนรู้ภาษาไทย ให้เกิดความเข้าใจ ลดปัญหาที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อ่านแล้วเข้าใจให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
4) การแก้ปัญหาคนไทยอ่านหนังสือน้อยอย่างจริงจัง
-ให้มีการประชุมติดตามการทำงาน ตามที่ได้มอบหมายให้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวข้างต้น และทบทวนวางแผนแนวทางการทำงาน ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2561

-ในห้วงของเดือนมหามงคล เดือนแห่งการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ขอเชิญชวนให้ช่วยกันรณรงค์การทำความดีตลอดเดือนมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วประเทศ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา  ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักการทรงงาน อาทิเช่น”รู้ รัก สามัคคี” เป็นหลักชัยในการดำเนินงาน ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่จะทรงสืบสานรักษา ต่อยอด พระบรมราชปณิธาน และทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทฯรวมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 กล่าวคือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3) มีงานทำ-มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มาพระราชทานไว้ จึงขอให้ผู้ร่วมประชุมนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนและดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมต่อไป