ปก KM VCD

กรมการสรรพกำลังกลาโหม (กกส.กห.) เป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สป.) มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการ เกี่ยวกับการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร การกำลังสำรอง การสัสดี ของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ และแปรสภาพเป็น “ศูนย์ระดมสรรพกำลัง” เมื่อสั่ง ซึ่งต้องมีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์/แผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ และแผนป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกำลัง สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีความแม่นยำถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กกส.กห. จึงได้พัฒนา “ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลัง” ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จะสามารถนำมาสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกำลังได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูล ๑๒ ด้าน ได้แก่ ด้านกำลังคน ด้านอาหาร ด้านน้ำ ด้านการคมนาคม-ขนส่ง ด้านการสื่อสาร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต ด้านเชื้อเพลิงและพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่นๆ ด้านการฝึกและศึกษา และ ด้านข้อมูลสนับสนุนการระดมสรรพกำลัง โดยแบ่งเป็นระบบฐานข้อมูลย่อยจำนวน ๗๑ ระบบงาน ประกอบด้วย ๒ ส่วนที่สำคัญ คือ
๑. ระบบจัดการฐานข้อมูลการระดมสรรพกำลัง (MIS) เป็นส่วนที่ใช้บันทึกกับจัดการข้อมูลทรัพยากรและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการระดมสรรพกำลัง ทั้งในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติ โดยแสดงในรูปแบบตาราง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา และสะดวกในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
๒. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนงานการระดมสรรพกำลัง เป็นส่วนที่นำข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลการระดมสรรพกำลังมาใช้งานร่วมกับแผนที่ดิจิตอลประเภทต่างๆ โดยอ้างอิงพิกัดภูมิศาสตร์ ในลักษณะของการแสดงที่ตั้ง และสามารถสืบค้น พร้อมแสดงข้อมูลอรรถาธิบาย เพื่อสนับสนุนในการวางแผน การปฏิบัติและการตัดสินใจ สำหรับการดำเนินการในการระดมสรรพกำลัง รวมทั้งมีระบบแสดงสถานการณ์สำหรับการระดมสรรพกำลังและการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ซึ่งเป็นระบบที่แสดงพิกัด รายละเอียด และระดับความรุนแรงของสถานการณ์บนแผนที่ดิจิตอล
“ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลัง” สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการระดมทรัพยากรจากส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อ การป้องกันประเทศ มาสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยทหารและพลเรือนในการเผชิญหรือตอบสนองต่อสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง และสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ตามยุทธศาสตร์/แผน การเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยมีแนวทางการใช้ประโยชน์ คือ ใช้ในการสืบค้นแหล่งทรัพยากรที่ต้องการระดมหรือต้องการใช้, ใช้ในการวางแผนของฝ่ายอำนวยการในการแสวงข้อตกลงใจในภารกิจต่างๆ เช่น การเลือกเส้นทางส่งกำลังบำรุง การเลือกที่ตั้งตำบลส่งกำลังที่เหมาะสมในภารกิจด้านยุทธการ หรือการเลือกพื้นที่ในการอพยพประชาชนในภารกิจด้านบรรเทาสาธารณภัย โดยนำข้อมูลทรัพยากรมาเปรียบเทียบกัน, ใช้ในการแสดงและติดตามสถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ระบบแสดงสถานการณ์สำหรับการระดมสรรพกำลังและการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ที่อยู่ในระบบ GIS เช่น พื้นที่เกิดภัยพิบัติ หรือพื้นที่ที่ร้องขอทรัพยากร เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ สามารถนำข้อมูลในระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลังไปใช้ร่วมในระบบงานของหน่วย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยได้อีกด้วย
“ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลัง” ของ กกส.กห. เป็นระบบสารสนเทศเฉพาะที่สำคัญของหน่วย ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกำลัง มีหลายหน่วยงานร่วมใช้งานด้วย และเป็นระบบงานที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์เรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการจัดทำ Big Data ของ สป. ที่กำลังมีการดำเนินการอยู่อีกด้วย กกส.กห. จึงได้จัดทำเป็นองค์ความรู้เรื่อง “ระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลังของ กกส.กห.” เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบข้อมูลการระดมสรรพกำลังแก่ข้าราชการ กกส.กห. และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้งาน ได้เข้าใจและสามารถนำระบบงานไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการระดมสรรพกำลัง การป้องกันประเทศ การตอบสนองต่อสาธารณภัย หรือภัยรูปแบบอื่นๆ ได้ รวมทั้งเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาจัดทำระบบสารสนเทศอื่นๆ ต่อไป ซึ่ง กกส.กห. ได้นำมาเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ กกส.กห. ด้วยแล้ว ท่านที่สนใจสามารถศึกษาองค์ความรู้เรื่องนี้ รวมทั้งองค์ความรู้เรื่องอื่นๆ ของ กกส.กห. ได้ที่ http://dmd.mod.go.th/video-(1).aspx