T18CT60ObSbLrsQ6meuuLLTaaztCOXQRv4XHAbwbme79A5rRavKenK7

 

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า กห.ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ คือ การแก้ไขอัตราจอมพล ปรับเปลี่ยนเป็น อัตราพลเอกพิเศษ ในทุกเหล่าทัพ จึงจำเป็นต้องยกเลิกอัตราเงินเดือนจอมพล และปรับเป็นอัตราเงินเดือนนายพล (ระดับ น.9) แทน โดยไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนแต่อย่างใด ซึ่งเรื่องดังกล่าว กห.ได้เปิดเผยให้สังคมทราบแล้ว โดยอยู่ระหว่างเสนอ สนช. พิจารณาร่างดังกล่าว
ขอยืนยันว่า กองทัพเป็นสถาบันหลักค้ำจุนประเทศชาติ ที่มีประชาชนเสียสละหมุนเวียน ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ชาติ จากรุ่นสู่รุ่นต่อเนื่องกันมาด้วยความภาคภูมิใจ ขณะเดียวกัน ก็พร้อมเปิดกว้างรับฟังสังคมอย่างสร้างสรรค์มาตลอด
การแสดงความคิดเห็นของบุคคล ที่พยายามป้ายสีให้ภาพลักษณ์กองทัพและประเทศชาติเสียหาย ด้วยการบิดเบือน เชื่อมโยงข้อมูล อาจด้วยความไม่รู้ หรือ ไม่พยายามรับรู้ เพียงเพื่อต้องการแสวงชื่อเสียง สร้างราคาตนเองในสังคม ถือเป็นพฤติกรรมและการแสดงออกของวุฒิภาวะที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง ต่อสภาพการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน