ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละองค์กรรวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้สร้างความเข้าใจ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม ๑๑ องค์กร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน สำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัจจุบันมีการอบรมเจ้าหน้าที่ทำให้มีความเข้าใจและระมัดระวังมากขึ้น.. ส่วนโครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือประชาชนหรือส่งเสริมพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ขององค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศหากมีปัญหาหรืออุปสรรค ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุน

โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ผ่านมาในทุกด้าน และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกัน ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนสันติภาพ และสร้างความสามัคคี ให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างคนในชุมชน และเยาวชนทั้งพุทธและมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

 

51253914_548693025648461_2165246009238618112_n 52396334_548693058981791_4867854583973543936_o 51813453_548693082315122_293762843784773632_o