กว่า ๑๓๒ ปีมาแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สร้าง “โรงทหารหน้า” ขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่สำคัญสำหรับกิจการทหารสมัยใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นอาคารที่ทรงคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ยังถือเป็นสถานที่ราชการสำคัญแห่งแรกของกิจการทหารที่มีการพัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการของกระทรวงกลาโหมที่มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ๘ เมษายน ๒๕๖๒ กระทรวงกลาโหมจะธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกรูปแบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงกลาโหมมีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคง และมีบทบาทนำในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง”

111