เมื่อ 19 ก.ค.62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม. และ รมว.กห. ได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายตัวกว้างจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้น้ำไหลลงเขื่อนต่างๆต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 50 % ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างหลายพื้นที่

จึงได้สั่งการให้ทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งลงพื้นที่สำรวจและให้การช่วยเหลือเร่งด่วนกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่ บูรณาการทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ยานพาหนะและรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายนำ้ดื่ม นำ้บริโภค ให้ทั่วถึง เพียงพอแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้ง สั่งการให้กองทัพอากาศ ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนอากาศยานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ ออกปฏิบัติการทำฝนเทียมช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องกันไป โดยเฉพาะ พื้นที่เหนือเขื่อนและพื้นที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว

S__18120720

S__18120721

S__18120723 S__18120722