พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบ ภาพถ่ายและสำเนาพระราชดำรัส พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แก่ มณฑลทหารบกและตุลาการศาลทหาร
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ภาพถ่ายและสำเนาพระราชดำรัสที่พระราชทาน แก่ตุลาการศาลทหาร ในวโรกาส ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ.พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต
โดย ภาพถ่ายและสำเนาพระราชดำรัสที่รับมอบในครั้งนี้ จะอัญเชิญไปประดับณ.ศาลทหารทั่วราชอาณาจักร เพื่อให้ตุลาการศาลทหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

นอกจากนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังได้จัดการบรรยายพิเศษ โดยมี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร และนายธวัชชัย พาณิชย์สกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 2 มาร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการอำนวยความยุติธรรมในการพิจารณาคดีของศาลในระบบ4.0 ตามโครงการศาลทหารต้นแบบ
ให้กับข้าราชการกรมพระธรรมนูญ /และข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศาลทหาร โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านคดีต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ตามนโยบายของรัฐบาล

IMG_8552 IMG_8569 IMG_8639 IMG_8674 IMG_8677 IMG_8688