logo131ปี_resize

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์ความสงบ

‘พล.อ.ประวิตร’ ย้ำ เร่งช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากข้อมูลเดิม และให้ลงพื้นที่คลี่คลายความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยในตลาดชุมชน หลังได้รับแจ้งข้อมูลมากขึ้น

  พล.อ.ประวิตร วงษ์ส…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม