Final 130 Logo_purple-red-white002 – Copy

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์มิตรประเทศ

รักษ์ราษฎร์

หลักเมืองสัมพันธ์

รอง นรม. และ รมว.กห. สั่งการให้กองทัพติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ทันท่วงที

พล.ต. คงชีพ ตันตระวาณิชย์…

โฆษก คสช.ชี้ แจงและทำความเข้าเกี่ยวกับการใช้กฎหมายพิเศษและใช้ศาลทหารกับคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงบางคดีว่า ความรุนแรงใน พื้นที่ จชต.

พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คส…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม