Final 130 Logo_purple-red-white002 – Copy

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์ความสงบ

รักเรียนรู้

หลักเมืองสัมพันธ์

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่าง ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ร…

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ / รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการศึกษาสัมพันธ์ชุมชน ที่โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

เมื่อ 18 ก.ย.60 พลเอกสุรเ…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม