740006

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์กษัตริย์

รักษ์เอกราช

เปิดประตูสู่เทคโนโลยีป้องกันประเทศยานกู้ภัยน้ำลึก (Deep Submergence Rescue Vehicle, DSRV)

เรือดำน้ำกำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเติมเต็มขีดความสามารถของกำลังทางเรือ…

ดุลยภาพทางการทหารของประเทศอาเซียน จรวดนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ ‘ไซไวเดอร์’

กองทัพอากาศสิงคโปร์ (RSAF) ได้จัดซื้อจรวดนำวิถี อากาศ-สู่-อากาศ รุ่นใหม่แบบ เอไอเอ็ม-๙เอ็กซ์-๒ (AIM-9X-2)รวม ๒๐ นัด เป็นเงิน…

รักษ์ความสงบ

การแบ่งฝ่าย-การสลายรัก (ตอนที่ 2)

ระบบเลือกตั้งนั้นไม่ใช่ระบบที่ถูกต้องเสมอ ไป แต่เป็นระบบที่สะท้อนถึงการตัดสินใจอย่างมีเสรีของสังคม เป็นระบบที่สังคมใช้เสรีภาพ

การบังคับใช้กฎหมาย ในภาวะไม่ปกติ (ตอนที่ ๑)

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ โลกส่งผลให้ปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบันมีความหลากหลาย สลับซับซ้อน และเชื่อมโยงกันมากขึ้น

๒๓ ปี กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม

ตลอดระยะเวลา ๒๓ ปีที่นับตั้งแต่ วันจัดตั้ง ส?านักงานวิจัยและ พัฒนาการทหารกลาโหม (สวพ.กห.) ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๓๔

รักษ์มิตรประเทศ

จีนกับการก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจ

ในขณะที่โลกกำลังจับตามองการก้าวขึ้นสู่ความเป็น “มหาอำนาจ” ของจีนทั้งทางการเมือง การทหาร เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอยู่นั้น

รักษ์ราษฎร์

รักเรียนรู้

ทหารผ่านศึก… ใช่เพียงคำจารึกของสังคม

ทหารผ่านศึกเป็นผู้มีเกียรติเกียรติ เพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อบ้านเมืองและส่วนรวมขอให้ภูมิใจ

หลักเมืองสัมพันธ์

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม