Final 130 Logo_purple-red-white002 – Copy

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์มิตรประเทศ

รักเรียนรู้

หลักเมืองสัมพันธ์

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน ในการมุ่งทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ สู่ “สัญญาประชาคม” จะเป็นทางออกร่วมกันจากความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ …

โฆษก กอ.รมน. ยืนยันการลาผลัดพักของกำลังพลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำ ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

พันเอก พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆ…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม