logo131ปี_resize

logo png

ลักเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงเกร็ดความรู้ทางการทหาร รวมถึงบทความที่เป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม นำเสนอบทความให้อ่านในรูปแบบของเว็ปไซต์ออนไลน์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศยั่งยืนสืบไป

รักษ์กษัตริย์

บทอาเศียรวาท เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ธ ทรงเป็น พระมิ่งขวัญ อัน…

รักษ์ความสงบ

พล.อ.ประวิตร จี้ตำรวจ เร่งกวาดบ้านนำต่างชาติผิดกฎหมายจำนวนมาก ( Over Stay ) ออกให้หมดภายใน 1 เดือน หลังประชาชนกังวล ลั่นเจ้าหน้าที่รัฐอย่ามีนอกมีใน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร…

รอง นรม. และ รมว.กห. ชื่มชมการทำงานของ ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ย้ำขับเคลื่อนต่อด้วย “ความเท่าเทียม ทั่วถึงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ” ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

โดยได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมแ…

‘พล.อ.ประวิตร’ ย้ำ เร่งช่วยกันขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบจากข้อมูลเดิม และให้ลงพื้นที่คลี่คลายความเดือดร้อนของผู้มีรายได้น้อยในตลาดชุมชน หลังได้รับแจ้งข้อมูลมากขึ้น

  พล.อ.ประวิตร วงษ์ส…

รักษ์มิตรประเทศ

หลักเมืองสัมพันธ์

รอง นรม. และ รมว.กห. สั่งเตรียมความพร้อมจราจรก่อนเปิดเทอม กำชับนำเทคโนโลยีมาเร่งขับเคลื่อนเชื่อมโยงแก้ปัญหาจราจรเชิงระบบ ให้สอดคล้องกับวิถีคนเมือง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร…

รอง นรม.และ รมว.กห. มีกำหนดการเดินทางไปประชุม และ รับมอบประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน และการประชุมร่วมกับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ต่อจาก รมว.กห.สิงคโปร์

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ร…

book (1)
วารสารหลักเมือง
วารสารรายเดือนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม