เมื่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของหน่วยราชการ อผศ.ซึ่งมีสิทธิ์ดำเนินการ ได้ดำเนินการอย่างยุติธรรม โปร่งใส และยึดประโยชน์ของ อผศ.เป็นสำคัญ เพื่อนำรายได้มาสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และกิจกรรมของ อผศ. โดยดำเนินการดังนี้

1.การดำเนินโครงการนี้  อผศ.ดำเนินการตามระเบียบของ อผศ. เกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเอกชน และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก

2.การคัดเลือกเบื้องต้นเบื้องต้น ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษา โดยอาศัยแนวทางตามระเบียบพัสดุ และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน มีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น รวมทั้งได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจของผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนฯ รับทราบแล้ว

  1. การคัดเลือกผู้ร่วมลงทุน ก่อนที่จะนำเสนอโครงการต่อ กกพ. นั้น อผศ. ได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา โดยอาศัยแนวทางตามระเบียบพัสดุ และกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เพื่อดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การดำเนินการที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ และได้ชี้แจงพร้อมตอบคำถามให้กับผู้ร่วมลงทุนฯ ทุกท่านทราบจนเป็นที่พอใจแล้ว

4.สำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่ามีนายทหาร แอบอ้างชื่อ คสช. และอ้างชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กห. ไปเรียกรับผลประโยชน์จากเอกชนที่ต้องการได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมลงทุนในโครงการฯ นั้น หากมีผู้พบเบาะแสว่า มีผู้กระทำการดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ และ อผศ.จะดำเนินการทางกฏหมายให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ ขออย่าได้หลงเชื่อ และขอให้รับฟังข้อเท็จจริงจาก อผศ. เท่านั้น

3333