เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดย สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่ ๙ (เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี ๒๕๕๒) ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการป้องกันประเทศและรักษา ความมั่นคงของชาติ ด้วยการเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด

โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการประกวดโครงงานในการร่วมสร้างจิตสำนึกการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป รวมทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานการทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนนักพัฒนา The Young Developers” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติเป็นหัวข้อหลัก

ทั้งนี้ สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินโครงการคือการร่วมกันตระหนักถึงปัญหาทางสังคมและการมีส่วนร่วมกันสะท้อนแนวคิด และมุมมองทางสังคม สู่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ จากการประสานงานทั้งองค์กรทางการศึกษาและภาคประชาสังคมที่มีอุดมการณ์ แนวคิด และเป้าหมายเดียวกันที่อยากเห็นประเทศไทยก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขด้วยสังคมที่มีคุณภาพสืบต่อไป

241151_resize 241169_resize 241168_resize 241166_resize 241161_resize 241155_resize 241154_resize 241153_resize