เมื่อ 2 เม.ย. 61 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. เป็นประธานประชุมฝ่ายความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจทุกจังหวัด รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ อุดรธานีและสงขลา ผ่านระบบทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสังคม การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศาลาว่าการกลาโหม

ภาพรวมมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยทางสังคม ช่วงเทศกาลสงกรานต์  ฝ่ายความมั่นคง ยังคงให้ความสำคัญกับงานด้านการข่าว การบูรณาการการทำงานร่วมกัน รวมทั้งจัดให้มีแผนเผชิญเหตุหรือมาตรการรองรับเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินระดับพื้นที่ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยในพื้นที่ชั้นใน จะจัดเป็นพื้นที่จัดงานเฉพาะ ( Zoning ) และขอความร่วมมืองดจำหน่ายแอลกอฮอล์  รณรงค์แต่งกายให้เหมาะสมและร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จะเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับทุกกลุ่มเสี่ยงที่อาจเป็นภัยกับสังคมและสถานประกอบการที่เป็นแหล่งมั่วสุม  การเพิ่มแสงสว่างและกล้องวงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงให้มากขึ้น  ทั้งนี้ในพื้นที่ชั้นนอก ที่ติดประเทศเพื่อนบ้าน ฝ่ายความมั่นคงยังคงเข้มสกัดกั้นอาชญากรรม ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนภาพรวม

สำหรับการดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ช่วงคุมเข้ม 7 วันอันตราย ( 11-17 เม.ย. 61 ) จะเน้นทำงานร่วมกันระดับพื้นที่มากขึ้น โดยมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ตั้งแต่ระดับจังหวัดลงถึงระดับท้องถิ่น เพื่อบริหารข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนย้อนหลัง 3 ปีในแต่ละกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวัง และปัจจัยเสี่ยง ทั้งด้านคน ด้านยานพาหนะ ด้านถนนและด้านสภาพแวดล้อม  โดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องกับ ผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาท ขาดวินัยและไม่เคารพกฎจราจร โดยเฉพาะขับรถเร็ว เมาสุรา ไม่มีใบขับขี่ การขับขี่จักรยานยนต์โดยไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย ,ยานพาหนะที่ดัดแปลงและไม่ปลอดภัย ,การปรับปรุงเสริมความปลอดภัยกับถนนที่เป็นจุดเสี่ยง จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยจากการชำรุดของผิวถนนและพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มแสงสว่างและป้ายสัญญาน ,การจัดตั้ง”ด่านชุมชน”และ “สถาบันครอบครัว” เฝ้าระวังกันเอง ,การขอความร่วมมือผู้ประกอบการหยุดหรือหลีกเลี่ยงกิจการรถบรรทุกช่วงเทศกาลสงกรานต์

พล.อ.ประวิตร ได้ขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่เตรียมความพร้อมและให้ความสำคัญกับแผนบูรณาการฯดังกล่าว พร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกส่วนราชการ ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับมาตรการด้านการข่าว เฝ้าระวังการก่อวินาศกรรมและป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด จากกลุ่มหัวรุนแรง/เห็นต่าง ที่ต้องการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะศูนย์กลางระบบขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ รวมทั้งจุดเสี่ยงอื่นๆ ขณะเดียวกัน ในพื้นที่จัดงานที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต้องจัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมระดับพื้นที่โดยมีแผนเผชิญเหตุและการซักซ้อมร่วมกัน  มีการหมุนเวียนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่

สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รอง นรม.และ รมว.กห. ได้กำชับให้ ศปถ.ในทุกระดับ ต้องถือเป็นหน้าที่และจริงจังในการนำข้อมูลทางสถิติและปัจจัยเสี่ยงระดับพื้นที่ที่ผ่านมา ไปบริหารงานและปรับแก้ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ  พร้อมทั้งเตรียมชุดปฏิบัติงานเร่งด่วน ตอบสนองการแจ้งเหตุจากประชาชน   พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ สตช.เพิ่มความถี่การตรวจ เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายจราจรและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุตามคำสั่ง คสช. อย่างเคร่งครัด โดยตำรวจทางหลวงรับผิดชอบในเส้นทางสายหลัก  กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในเส้นทางสายรองและให้ความสำคัญกับการทำงานของด่านชุมชน โดยเฉพาะช่วงเย็นถึงกลางคืน  ซึ่งทุกด่านตรวจต้องใช้คำพูดสุภาพ วาจาเป็นมิตรและต้องไม่มีการเรียกรับส่วยโดยเด็ดขาด  พร้อมทั้งกำชับให้กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมแผนด้านการตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที  ทั้งนี้ขอให้ทุกส่วนราชการการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชน ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้และรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้  เป็นเทศกาลแห่งความสุข ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม

หากมีเหตุความไม่มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แจ้ง 1190 ,พบการชำรุดของเส้นทางที่เป็นเหตุของอุบัติเหตุ แจ้ง 1586  ,พบความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุบนทางหลวง แจ้ง 1193  ,พบเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง. 191

001_resize