เมื่อวันที่ 1 พ.ค.61 ที่โรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก พลโทปรีชา สายเพ็ชร เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศ สู่ส่วนราชการพลเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาค ที่ 3 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีความเป็นมาจากแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศที่ได้กำหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัด จัดทำแผนรองรับเพื่อประสานงานและผนึกกำลังร่วมกันระหว่างหน่วยงานพลเรือน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพในการป้องกันประเทศ กรมการสรรพกำลังกลาโหมมีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานระบบงานการระดมสรรพกำลังเพื่อเตรียมพร้อมทรัพยากรของชาติให้สามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพหรือพร้อมเผชิญภัยตามที่กำหนดไว้ในแผนการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติประจำเพื่อจัดทำคู่มือ แนวทางและแผนการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อป้องกันประเทศต่อไป
001_resize

002_resize

003_resize

004_resize

005_resize