messageImage_1530688936299 messageImage_1530688916566

ศธก.เคลื่อนที่_๑๘๐๗๐๔_0017 ศธก.เคลื่อนที่_๑๘๐๗๐๔_0012

4 ก.ค. 61 ณ โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4 ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า) ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการจัดกิจกรรม “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่” จังหวัดปัตตานี โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ และบูรณาการร่วมกันกับส่วนราชการอื่นในพื้นที่ โดยการนำสิ่งที่ “เด่น ดี มีประโยชน์” มาออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีหน่วยงานที่ตอบรับและเข้าร่วมจำนวนหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี มอ.ปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี สำนักงานเกษตรอำเภอยะหริ่ง โรงพยาบาลยะหริ่ง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 และหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวว่า “พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม แตกต่างจากภูมิภาคอื่นของประเทศ การจัดการศึกษาต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และการสร้างความสัมพันธ์อันดี เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการศึกษา และรับทราบความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนำมาบูรณาการและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมในวันนี้ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนโดยทั่วไป จะได้เห็นผลงานการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา สถานศึกษาต่างๆ ที่นำกิจกรรมเด่นของดีมาบริการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ ขอให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ไปสู่ความสำเร็จ การมีงานทำและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป”

messageImage_1530688970845

226162 226161 226150 226149

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีความมุ่งหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพัฒนาและแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อประเทศชาติจะได้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ คือ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” รวมถึงการน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินชีวิตได้อย่างดีและศาสตร์พระราชา หลักการทรงงานข้อ 23 “รู้ รัก สามัคคี” ตลอดจนพระบรมราโชวาทในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) ซึ่งทรงพระราชทานพระราโชบายด้านการศึกษาที่ต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรมจริยธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพสุจริต 4) เป็นพลเมืองดี อันนำไปสู่สันติสุข ความเจริญของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

226143 ศธก.เคลื่อนที่_๑๘๐๗๐๔_0004 ศธก.เคลื่อนที่_๑๘๐๗๐๔_0001