“ทำเพื่อตัว อยู่แค่สิ้นลม ทำเพื่อสังคม อยู่คู่ฟ้าดิน”

คำขวัญที่ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ให้ไว้ในโอกาสแถลงนโยบายให้กับข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องพินิตประชานาถ ให้เร่งจัดระเบียบสานงานต่อเนื่องและร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอด ภายใต้ความเป็นปึกแผ่นและแบ่งปันโดยสรุปได้ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมต้องมีบทบาทนำในเรื่อง

1) พิทักษ์ รักษา และปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการ สืบสาน รักษาต่อยอด

2) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านความมั่นคงของชาติ โดยการแก้ปัญหาให้ถึงรากแก้ว และพัฒนาบุคคลเพื่ออนาคต ตามการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งในด้านการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

3) มีบทบาทนำในการแปลงนโยบายของ รอง นรม./รมว.กห. ไปสู่การปฏิบัติให้กับเหล่าทัพ

4) พัฒนา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธา มีความกลมกลืน ทั้งการอนุรักษ์และการพัฒนาต่อยอดให้ทันสมัย

001 S_8655689263820 S_8655689288330 S_8655689308669