หลังจากการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ( GBC ) ไทย – กัมพูชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. พร้อมคณะ ได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมคำนับ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน กับ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน และคณะ ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรี

โดยสมเด็จฯ ฮุน เซน ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ซึ่งทรงให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนด้านการศึกษาและการสาธารณสุขแก่ประชาชนชาวกัมพูชาที่ผ่านมา ในขณะที่
พล.อ.ประวิตร’ ได้กล่าวว่า แสดงความปรารถนาดีและความระลึกถึง จาก พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นรม. พร้อมทั้งชื่นชมความสำเร็จของการจัดสร้างอนุสาวรีย์ ชนะ – ชนะ ที่แสดงถึงการต่อสู้รวมชาติและการปรองดองของประเทศ

ทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกันถึง แนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อหมุนเวียนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตและต้องพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น โดยเห็นถึงความจำเป็นร่วมกัน ที่ต้องเพิ่มโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสนับสนุน การค้า การลงทุน และการไปมาหาสู่กันระหว่างกันมากขึ้น โดยจำเป็นต้องจัดสร้างและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมระหว่างกัน การขยายและเปิดจุดผ่านแดนร่วมกันมากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกัน ทั้งนี้ ต่างเห็นถึงความสำคัญของกลไกการประชุมทุกระดับ ที่ต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือในผลประโยชน์ของชาติร่วมกัน

176697 S__15982604 S__15982603 S__15982602