สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการจัดงานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ “สังคีตสามัคคีเฉลิมบรมราชกุมารี ๖๐ พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” ซึ่งจัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุลปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๘