เช้าวันนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๖๒) พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินงานครบรอบปีที่ ๓๐ นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะมุ่งพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้ง ยังถือว่าเป็นหน่วยงานสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีหน้าที่หลักในงานด้านเลขานุการและงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้มีการพัฒนาศักยภาพและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของบุคลากร และวิสัยทัศน์การบริหารจัดการที่มีขอบเขตและรูปแบบของงานโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายผู้บังคับบัญชาและความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมปัจจุบัน

IMG-138IMG-47 IMG-64 IMG-82 IMG-150 IMG-158 IMG-159 IMG-175 IMG-185 IMG-228 IMG-258 IMG-266 IMG-272 IMG-274 IMG-291 IMG_9037 IMG_9089 IMG_9103 IMG_9107 IMG_9206