วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔๐๐ พลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมด้วย พลโทธนะ เชียงทอง ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และพลตรี อำนาจ นาคศรี พันเอก อนุสรณ์ นิ่มฟัก ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอกสุรเทพ หนูแก้ว รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ให้การต้อนรับ เพื่อประสานการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตาม พระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันของชุมชนไทยพุทธและไทยมุสลิม และสร้างความปลอดภัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนไทยพุทธไทยมุสลิม กับทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ในพื้นที่ได้อย่างสันติสุข

S__4604011 S__4604033 S__4604024