๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ – กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนกับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา นัดแรกของปี ๒๕๖๒ ทุกประเทศสมาชิกต่างขานรับแนวความคิดว่าด้วยความมั่นคงที่ยั่งยืน และแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาปลายปีนี้

การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Working Group: ADSOM WG) และการประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting–Plus Working Group: ADSOM–Plus WG) ณ จังหวัดภูเก็ต ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ ๑ มีนาคมที่ผ่านมา โดยมี พลเอก รักศักดิ์ โรจน์พิมพ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม เป็นประธานการประชุม ADSOM WG และการประชุม ADSOM-Plus WG ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ และจากประเทศคู่เจรจา ๘ ประเทศ รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน รวมจำนวน ๙๐ คน ภายใต้บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพและไมตรีจิต สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประเทศคู่เจรจา ซึ่งจะส่งผลดีต่อความมั่นคงที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

พลเอก รักศักดิ์ เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมทั้งสองเวทีว่า “ไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้เสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกลาโหมอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวคิดหลักคือ ‘ความมั่นคงที่ยั่งยืน’ มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพ ความร่วมมือต่างๆ ให้เห็นผล อย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ส่งผลต่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทุกประเทศในอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งได้เสนอความคิดริเริ่มในความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อที่ประชุมฯ ได้แก่ การประเมินผลความร่วมมือต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น ความร่วมมือของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม ข้ามแดน และบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unreported Fishing : IUU Fishing)

ทุกประเทศสมาชิกได้ให้การสนับสนุนร่างปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าด้วย ความมั่นคงที่ยั่งยืน และร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาว่าด้วยการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความมั่นคงที่ยั่งยืนตามที่ฝ่ายไทยเสนอ โดยต่างเห็นพ้องถึงความสำคัญในการจับมือกันก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคมีความมั่นคงถาวร และต่างให้ความสนใจในการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

การประชุม ADSOM WG และการประชุม ADSOM-Plus WG เป็นนัดแรกของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนประเทศคู่เจรจา ถือเป็นการทำงานเพื่อวางกรอบและเนื้อหาเข้าสู่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting : ADSOM) และ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting–Plus : ADSOM–Plus) ในวันที่ ๒ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมทั้งหมดได้ที่ http://mod.go.th/admm.aspx
#ADMM2019Th #เจ้าภาพADMM2019Th

 

1769 1768_0 2163 2200 2255 2173 2279 2135 1762