วันนี้เวลา 08.00 นาฬิกา กระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน และการประชุมเจ้าหน้าที่กลาโหมอาเซียน กับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมประเทศ คู่เจรจา ณ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจากกระทรวงกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 8 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนจำนวน 126 นาย เข้าร่วมการประชุม โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมใหญ่ ในระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในเดือนกรกฎาคม และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจาในปลายปีนี้

​ไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ ได้เสนอแนวความคิดในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกระทรวงกลาโหมอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ภายใต้แนวความคิด “ความมั่นคงที่ยั่งยืน” ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ความร่วมมือต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่อง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนของทุกประเทศในภูมิภาค โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งได้เสนอความริเริ่มของความร่วมมือด้านความมั่นคง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ได้แก่ การประเมินผลความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น บทบาทของฝ่ายทหารอาเซียนในการสนับสนุนการบริหารจัดการชายแดน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามข้ามแดน และบทบาทของฝ่ายทหารในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายไร้การรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Un

reported and Unregulated Fishing : IUU Fishing)

IMG_5022_resize IMG_5029_resize IMG_5036_resize IMG_5047_resize IMG_5048_resize IMG_5049_resize IMG_5051_resize

 

IMG_4996_resize IMG_5011_resize