๘ เมษายน ๒๕๖๒

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ครบรอบ ๑๓๒ ปี

กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง