ในปีนี้ได้มีกำหนดจัดงานใน ๕ เมษายน ๒๕๖๒  โดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในศาลาว่าการกลาโหม และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี ๒๕๖๒ ครบรอบ ๑๓๒ ปี ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยมีปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลเข้าร่วมในพิธี

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม  ๘ เมษายน ๒๕๖๒ กระทรวงกลาโหมจะธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกรูปแบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กระทรวงกลาโหมมีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทสำคัญด้านความมั่นคง และมีบทบาทนำในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“กลาโหมเทิดราชา รักษ์ราษฎร์ ชาติมั่นคง”

132 th 2 (Small) 132 th 3 (Small) S__27295746 (Small) S__27295753 (Small) S__27295766 (Small) S__27295768 (Small) S__27295773 (Small) S__27295774 (Small) S__27295775 (Small) S__27295777 (Small) S__27295779 (Small) S__27295813 (Small)