เมื่อ 15 ก.ค.62  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และ รมว.กห. ได้เรียกประชุมสภากลาโหม วาระพิเศษ ณ ศาลาว่าการกลาโหม โดยใช้โอกาสนี้ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมและกำลังพลของทุกเหล่าทัพ ที่ร่วมกันทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของรัฐบาล ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงต่อเนื่องเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา  ทั้งด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การปกป้องสถาบันหลักของชาติและการดูแลผลประโยชน์ชาติ รวมทั้งการแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต. การช่วยเหลือประชาชนและการสนับสนุนภารกิจที่รัฐบาลมอบหมาย โดยเฉพาะวาระของชาติที่สำคัญ

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาพรวมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการทหารกับเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ มีพัฒนาการทางบวกในทุกด้าน ขณะเดียวกัน เสถียรภาพความมั่นคงภายในประเทศที่มีมากขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และความท้าทายด้านความมั่นคงที่หลากหลายมากขึ้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนมากขึ้น จึงขอเป็นกำลังใจให้กองทัพปฏิบัติภารกิจด้วยความอดทนและเข้าใจถึงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนให้มากขึ้นในทุกมิติ  โดยเฉพาะงานด้านความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกับการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้กรอบกฎหมายบ้านเมือง

พร้อมกันนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวย้ำ ขอให้ กองทัพดำรงความมุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติเคียงข้างประชาชนต่อไป พร้อมทั้งขอขอบคุณภาคประชาชน ที่เข้าใจการทำงานของกองทัพและสนับสนุนให้ความร่วมมือมาโดยตลอด เป็นผลให้ปัญหาสำคัญต่างๆของชาติได้รับการแก้ไขร่วมกันด้วยดี  ประเทศสามารถเดินหน้าอย่างสงบ มั่นคงต่อเนื่องตลอดเกือบ 5 ปีที่ผ่านมา

001 002 003