เมื่อ ๒๙ ก.ค.๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ พล.อ.จำลอง คุณสงค์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล มอบหมายให้ พ.อ.ศรัญญู สังรี ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรร มกีฬานักเรียนสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนศาสน์อิสลาม ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๔๔๑๑ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่๔๔ ,หัวหน้าชุดสันติสุขที่ ๑๐๖ ผู้แทนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข,ผอ.สช.สายบุรี ,ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำท้องถิ่น ,ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จำนวนประมาณ ๓๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและความสามารถทางด้านกีฬาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด ในการนี้ประธาน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน หรือเป็นเด็กกำพร้า ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากชมรมศิษย์เก่ามุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาทและ มีการแสดงของนักเรียนได้แก่ การขับร้องอานาชีดที่มีเนื้อหาให้แง่คิดเรื่องการศึกษาและการทำความดีด้วยการมีจิตอาสาและการแสดงศิลปการต่อสู้ปัญจะสีลัตซึ่งเป็ นวัฒนธรรมการต่อสู้ที่ควรอนุรักษ์ไว้ อีกทั้งเป็นการเสริมทักษะการกีฬาเนื่องจากปัจจุบันมีได้มีการบรรจุการต่อสู้ปัญจะสีลัตเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งในการแข่งขันกีฬาอาเซียน

20190729_๑๙๐๗๒๙_0003

20190729_๑๙๐๗๒๙_0025 20190729_๑๙๐๗๒๙_0034