ทรงพระเจริญ ร10 62-01

อาเศียรวาทวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(พลตรี ชัยวิทย์  ชยาภินันท์ ผู้ประพันธ์)

กลาโหมกีรติฉันท์ ๑๒

พระเกียรติก้องขจายนิตย์      ทศทิศขจรไกล

ประกิตทั่วฉมาไทย                 อดิศัยบวรเรือง

เถลิงราชถวัลย์รัฐ                 อธิวัฒน์เจริญเมือง

ประเทศรุ่งจรุงเนือง                       ปิติเฟื่องขจายยิน

พระเดชาผดุงชาติ                ทศราชสยามินทร์

พระจักรีนฤบดินทร์                        ดุจปิ่นไผทแดน

ธ ทรงครองหทัยราษฎร์        สิรินาถลุเมืองแมน

บุรินทร์มาศมิขาดแคลน                 กระจะแคว้นกระเดื่องนาม

พระวชิรเกล้าฯ อดิศร            ธ บวรทิวายาม

ภิบาลเมืองประเทืองคาม                ณ สยามนิรันดร

ลุกาลราชสมภพ                  ชนนบประนมกร

ถวายมิ่งสมัยพร                             สิริธรพระทรงชัย

เจริญชนมพรรษา                 นคราประชาไทย

ประจงจิตวิศิษฐ์มัย                        ถวายไท้ธเรษตรี

สะพรั่งพร้อมเกษมสานติ์       พระชนมวารลุพันปี

จตุรพิธพรมี                                  นฤบดีทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม