กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนชาวไทยทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6  ในวันที่16-19 พ.ย.62 ณ กรุงเทพมหานคร