หลักเมืองกันยายน 61_Page_58

          ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานกิจการพลเรือน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ได้จัดกิจกรรม “สืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กำลังพลของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการสืบสานรักษา และน้อมนำแนวทางพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาขยายผลในการแก้ไขปัญหาเรื่อง ดิน น้ำ และป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ให้หน่วยงาน และบุคคลในครอบครัวได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ท่านมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและประเทศชาติ

โดยได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ โดยวิทยากรจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) สรุปว่า ฝายเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์สำหรับช่วยกักเก็บน้ำและชะลอการไหลเวียนของน้ำ ป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำลำธารในฤดูฝนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อกระแสน้ำ      ที่รุนแรง อีกทั้งยังช่วยปกป้องหน้าดิน ช่วยลดการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี โดยฝายชะลอน้ำส่วนใหญ่ จะถูกสร้างบริเวณ ลำห้วย ลำธาร เส้นทางน้ำขนาดเล็ก เพื่อช่วยกักเก็บตะกอน รักษาหน้าดิน และคงความชุ่มชื้น

หลังจากการสัมมนาได้ดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับพนักงาน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประชาชนและนักเรียน    ในพื้นที่ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ ๒๐๐ คน แบ่งเป็น ๑๕ กลุ่ม ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๑๑ ฝาย     เป็นระยะทาง ๑.๕ กิโลเมตร โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่     และก้อนหิน ที่อยู่ในพื้นที่ โดยพื้นที่สร้างฝายเป็นป่าชุมชน เนื้อที่ ๑,๐๐๐ ไร่เศษ อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดล   วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประชาชนที่อยู่โดยรอบได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างฝาย ทำให้มีอาชีพสร้างรายได้จากการเก็บของป่า   มาจำหน่าย ได้แก่ หน่อไม้ และเห็ด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นผล                     มาจากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า

การดำเนินกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่า ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ข้าราชการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ และแสดงออกถึง ความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือสังคมด้วยการนำสิ่งของ เครื่องใช้ อุปโภค บริโภค รวมถึงหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ที่ข้าราชการและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  บ้านแม่น้ำน้อยในพื้นที่อีกด้วย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทำให้ข้าราชการมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้ร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และป่า โดยการทำกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กร ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในการทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย