ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหมจะเดินทางไปเป็นประธานในการประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายทหารในกรอบการประชุมอาเซียนฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ครั้งที่16 ( The 16th ASEAN Regional Forum Security Policy Conference : ASPC) ณ ห้องBallroom 2&3 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักเลขาธิการอาเซียนที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิก ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะให้ความสำคัญกับความร่วมมือเกี่ยวกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงป้องกัน การบริหารจัดการภัยพิบัติ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล และการลดอาวุธนิวเคลียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านต่าง ๆ และการที่เจ้าหน้าที่ระดับนโยบายของกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกัน ทำให้เกิดความคุ้นเคย เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ส่งผลให้เกิดความสงบสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป

69904 69906 69908 69910 69918 69942 69952 69951