พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำลังพลสำรอง ( คกส.) ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงต่างๆ ณ ศาลาว่าการ กลาโหม เพื่อขับเคลื่อนและเสริมเครือข่ายกิจการกำลังพลสำรอง ตาม พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง พ.ศ.2558  รองรับงานความมั่นคงในมิติต่างๆ

ที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาและรับทราบความคืบหน้า การดำเนินการกิจการกำลังพลสำรอง ปี 62 ที่ผ่านมา ทั้งการแสดงศักยภาพของกำลังสำรอง 3 เหล่าทัพ. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานการกำลังสำรอง  การแปรสภาพและจัดตั้งหน่วยกำลังสำรองระดับพื้นที่ในมณฑลทหารบก เพื่อรองรับภารกิจภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในพื้นที่  การจัดทำและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลกำลังพลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การยกเว้นการเป็นกำลังสำรองในกลุ่มผู้ทำหน้าที่ประจำในกิจการศาสนา  การผ่อนผันการเป็นกำลังสำรองของครูในสถานศึกษา 25 แห่ง ที่ กห.กำหนด รวมทั้งด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลสำรองและนายจ้าง ทั้งด้านการสอบเข้ารับราชการทหาร การขอใช้สถานที่ราชการของกองทัพ และการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพ เป็นต้น

พล.อ.ประวิตร’ ได้ย้ำ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสนับสนุนและผลักดันการเดินหน้าขับเคลื่อนกิจการกำลังสำรองตามแผนแม่บทที่กำหนด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยขอให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังพลสำรอง ให้มีความพร้อม สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเรียกกำลังพลสำรอง เข้ารับราชการทหาร หรือในการระดมพลได้ทันตามเวลาที่กำหนด  ขณะเดียวกันให้เสริมสร้างเครือข่ายกำลังพลสำรองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับระบบงานความมั่นคง รวมทั้งการบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน สู่ความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน

S__3751944 S__3751945 S__3751942