เมื่อ 19 – 20 ก.ย. 62 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห.พร้อมคณะ ได้เดินทางไปราชการ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมด้านความมั่นคงไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3 โดยมี พล.ท.อาวุโส เหวียน จี๋ วิง รมช.กห.เวียดนาม เป็นประธานร่วม
 
 
ทั้งสองฝ่าย เห็นชอบร่วมกัน ต่อการขยายขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกันให้มากขึ้น ทั้งการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
 
 
พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านความมั่นคงและการทหารร่วมกัน โดยย้ำถึงความเป็นเอกภาพและการรักษาความเป็นแกนกลางอาเซียน รวมทั้งจำเป็นต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิด เพื่อรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ที่มีลักษณะไร้พรหมแดนและมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น พร้อมทั้งเห็นพ้องร่วมกันว่า การดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพด้านความมั่นคงทางทะเล ต้องอาศัยความร่วมมือกันอย่างจริงจัง บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมของนานาประเทศ
 
 
โดยผลการประชุมดังกล่าว จะนำไปสู่การขับเคลื่อนขยายความร่วมมือทางทหาร และการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของทั้งสองประเทศ ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ รวมทั้งความมั่นคงและผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคต่อไป
82049 82054 82055 82062 82075 82179 82182