วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๔ ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี เพื่อบูรณาการแผนการปฏิบัติงานในการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบล การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องเพื่อหาแนวทางปรับและแก้ไขให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งที่จะสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยในที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการฝึกชุดคุ้มครองตำบลและอาสามัครรักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการจัดตั้งแล้ว จำนวน ๗ พันกว่าอัตรา โอกาสนี้พลเอกปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้กล่าวถึงการบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฝึกกำลังประจำถิ่นให้มีวินัย มีความพร้อมในการเผชิญเหตุซึ่งเป็นไปตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมของรัฐบาล และขอให้อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นำเอาข่าวดีของภาครัฐในการช่วยพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่ชุมชน

 

47681220_2381757345199781_2046197869504888832_o 47680089_2381757315199784_6515562866609750016_o 47578504_2381757435199772_5435391115790385152_o 47576578_2381757401866442_3579948635279851520_o 47579680_2381757508533098_6689585775983460352_o 47576862_2381757548533094_6196303172810571776_o